• Prezentácia/registrácia bude prebiehať 12.10.2016 podľa časového harmonogramu v Hoteli Alibaba.
 • Po príchode do areálu hotela Alibaba dodržujte pokyny usporiadateľov, ambulancie a sprievodné vozidlá parkujte na vyhradených miestach.
 • Pri registrácii budete potrebovať: doklad o zaplatení, občiansky preukaz.
 • Menovku a farebný náramok, ktoré dostanete pri registrácii noste počas celej akcie na viditeľnom mieste. Farebný náramok slúži na identifikáciu pre potreby stravovania.
 • Všetky informácie týkajúce sa akcie, vrátane časového harmonogramu, budú zverejňované na nástenke vo vstupnej hale hotela Alibaba.
 • Ak máte k dispozícii preexpirovaný zdravotnícky materiál (obväzový materiál, infúzie, atď.) využívajte ho v rámci súťaže.
 • Odporúčame označiť si vlastné vybavenie a materiál v ambulanciách (transportné prostriedky, dlahy, atď.), aby nedošlo k zbytočným zámenám.
 • Počas súťaže bude prebiehať kontrola požívania alkoholických nápojov, v prípade pozitívnych výsledkov bude posádka diskvalifikovaná.
 • Počas presunov medzi súťažnými etapami dodržujte pravidlá cestnej premávky. V prípade, že ste svedkami náhodnej udalosti máte povinnosť zasahovať ako pri reálnom zásahu a bezodkladne udalosť nahlásiť na OS ZZS SR a organizátorovi.
 • Štartovné čísla, ktoré dostanete pri registrácii nalepte na prednú a zadnú časť ambulancie.
 • Štartovné čísla, ktoré dostanete pri registrácii určujú názov posádky počas súťaže pre komunikáciu s Operačným strediskom (napr. RZP 1, alebo RLP 8). Počas celej súťaže si nechajte zapnutý mobilný telefón (číslo, ktoré ste nahlásili pri registrácii). Výzvu na zásah dostanete prostredníctvom mobilného telefónu od OS ZZS SR ako pri reálnom zásahu. Hovory na určené číslo, ktoré obdržíte pre komunikáciu s OS ZZS SR nie sú spoplatnené.
 • Je potrebné aby každá posádka bola vybavená navigačným zariadením. Posádkam bude vždy nahlásená adresa/GPS súradnice, kde sa súťažná úloha nachádza.
 • Celkový čas jazdy sa nehodnotí, iba čas plnenia súťažných úloh.
 • Súťaže Záchrana 2016 sa môžu zúčastniť poskytovatelia ale aj neposkytovatelia ZZS.
 • Ambulancia ZZS nie je podmienkou, posádky sa môžu zúčastniť súťaže aj na osobných vozidlách, avšak vozidlá musia byť riadne označené a vybavené podľa platnej legislatívy SR.
 • Protest je možné podať po uhradení poplatku 100 eur. V prípade neuznania protestu Vám poplatok nebude vrátený.

Kredity za účasť na Záchrane 2016 prideľuje Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie ARS CME

Aktívna účasť súťažiaci: 27 kreditov

Aktívna účasť autor súťažnej úlohy (rozhodca):  slovenský/zahraničný –  20 kreditov/30 kreditov
Aktívna účasť spoluautori súťažnej úlohy:  slovenskí/zahraniční 10 kreditov/15 kreditov

Pasívna účasť na súťaži (podľa účasti):
12.10.2016 –  7 kreditov
13.10.2016 – 12 kreditov
14.10.2016 –  8 kreditov

 

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné