Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie
„Národná cena záchrannej zdravotnej služby“

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v spolupráci s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby vyzýva všetkých občanov SR, najmä profesionálov záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na predloženie návrhov na udelenie Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

Národná cena záchrannej zdravotnej služby (ďalej Národná cena) je najvyšším národným ocenením, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce zásluhy o záchranu ľudského života, za výnimočné činy pri výkone záchranárskeho povolania a za významný prínos k rozvoju záchrannej zdravotnej služby.

Národná cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

  • Národná cena za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára je ocenenie určené všetkým profesionálom záchrannej zdravotnej služby, ktorí pri záchrane života a zdravia svojou odbornosťou, empatiou, obetavosťou alebo odvahou profesionálne zvládli nebezpečnú, alebo veľmi nepriaznivú situáciu v rokoch 2015 – 2016
  • Národná cena za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu je ocenenie určené kolektívu záchrannej zdravotnej služby, ktorý vynikajúcou organizáciou zásahu spoločne a koordinovane ako tím prispel ku záchrane ľudského života v rokoch 2015 – 2016
  • Národná cena za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby je ocenenie určené profesionálom záchrannej zdravotnej služby – fyzickým a právnickým osobám, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj záchrannej zdravotnej služby a jej propagáciu na verejnosti
  • Národná cena za celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe je ocenenie určené profesionálom záchrannej zdravotnej služby za významný celoživotný alebo dlhodobý prínos v teórii a praxi záchrannej zdravotnej služby

Predkladanie návrhov:

Predkladateľom návrhu na udelenie Národnej ceny môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže podať neobmedzený počet návrhov.
Návrh na udelenie Národnej ceny sa môže týkať len profesionála alebo profesionálneho tímu so vzťahom k záchrannej zdravotnej službe Slovenskej republiky. Návrh na udelenie Národnej ceny sa môže týkať jednej, alebo ak je to vhodné aj viacerých kategórií.
Podaním súťažného návrhu predkladateľ súťažného návrhu vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami udeľovania ocenenia uvedenými v štatúte, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.emergency-slovakia.sk.

Návrh možno  podať v písomnej forme poštou alebo elektronicky. Súťažné návrhy je potrebné zaslať na poštovú adresu:

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93,
820 05 
Bratislava 25

alebo na e-mail: sekretariat@emergency-slovakia.sk

Návrh na udelenie Národnej ceny si môžete stiahnuť TU alebo vyplniť nižšie uvedený formulár.

Súťažný návrh musí byť úplne a pravdivo zdôvodnený a musí obsahovať všetky identifikačné a kontaktné údaje o súťažiacom jednotlivcovi / organizácii a o predkladateľovi návrhu.

Termín na predkladanie súťažných návrhov je do 31. júla 2016.

Hodnotenie návrhov bude vykonávať odborná porota v dvoch kolách. Výsledkom hodnotenia prvého kola bude rozhodnutie poroty o nominovaní troch najúspešnejších návrhov pre každú kategóriu ocenenia. O víťazoch jednotlivých kategórií porota rozhodne až v druhom kole hodnotenia.

Vyhlásenie výsledkov:
Národné ceny pre každú kategóriu budú udeľované 14. októbra 2016 v rámci podujatia „ZÁCHRANA 2016“ počas Galavečera.

 

Predkladateľ nominácie

Nominovaný/í

Kategória

Dôvod nominácie

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné